Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B06720
ID oznámenia: 
15505
titul, meno, priezvisko: 
PhDr. JÁN SENKO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
starosta obce
príjmy za rok 2019: 
37572 € (z výkonu verejnej funkcie), 6635 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
STAROSTA
(OBEC OČOVÁ)
požitky: MESAČNÝ PLAT
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM S PRÍSLUŠENSTVOM; kat. územie OČOVÁ; číslo LV: 1048; podiel: 100 %
ZÁHRADY; kat. územie OČOVÁ; číslo LV: 1048; podiel: 100 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie OČOVÁ; číslo LV: 517; podiel: 100 %
ORNÁ PÔDA 46 PARCIEL; kat. územie OČOVÁ; číslo LV: BEZ LV; podiel: 1/8, 1/4, 3/16, 1/32
ORNÁ PÔDA 4 PARCELY; kat. územie DÚBRAVY; číslo LV: BEZ LV; podiel: 1/4, 3/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZVOLEN - ZOLNÁ; číslo LV: BEZ LV; podiel: 1/40
LESNÉ POZEMKY; kat. územie OČOVÁ; číslo LV: 3489; podiel: 0,29 %
LESNÉ POZEMKY 42 PARCIEL; kat. územie OČOVÁ; číslo LV: 3015; podiel: 168/200928
ORNÁ PÔDA; kat. územie OČOVÁ; číslo LV: 4785; podiel: 1/16
BYT; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7390; podiel: 50 %
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL K POZEMKOM; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 3015; podiel: 50 %
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL K POZEMKOM; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 7390; podiel: 0,66 %
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL K POZEMKOM; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA;číslo LV: 7390; podiel: 50 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie OČOVÁ; číslo LV: 4749; podiel: 1/20
ORNÁ PÔDA; kat. územie OČOVÁ; číslo LV: 5283; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: HYUNDAI, rok výroby: 2017, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
URBÁR - POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO OČOVÁ, podiel: 231%
VKLADY NA ÚČTOCH, podiel: 100%
TERMÍNOVANÉ VKLADY, podiel: 100%
INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->