Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC06640
ID oznámenia: 
15752
titul, meno, priezvisko: 
Ing. BEÁTA SEMRÁDOVÁ, MPH
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S. KOŠICE)
príjmy za rok 2019: 
42139 € (z výkonu verejnej funkcie), 57777 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
UNIVERZITA P. J. ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - LEKÁRSKA FAKULTA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
REVÍZOR
(NADÁCIA VÝCHODOSLOVENSKÉHO ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU V KOŠICIACH)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TRVALÉ LESNÉ PORASTY; kat. územie JARABINA; číslo LV: 507; podiel: 12 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie JARABINA; číslo LV: 977; podiel: 12 %
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ LESNÉ PORASTY; kat. územie JARABINA; číslo LV: 1581; podiel: 6 %
LESNÉ POZEMKY; kat. územie JARABINA; číslo LV: 1582; podiel: 6 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie JARABINA; číslo LV: 1838; podiel: 4 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie JARABINA; číslo LV: 2398; podiel: 6 %
ORNÁ PÔDA; kat. územie STARÁ ĽUBOVŇA; číslo LV: 9405; podiel: 100 %
NEBYTOVÉ PRIESTORY GARÁŽ, BYT; kat. územie KOŠICE - TERASA; číslo LV: 16014; podiel: 50 %
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KOŠICE - TERASA; číslo LV: 16014; podiel: 2 %
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, GARÁŽ; kat. územie KOŠICE - SEVER; číslo LV: 10572; podiel: 50 %
OSTATNÉ PLOCHY, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, ORNÁ PÔDA, RODINNÝ DOM S GARÁŽOU; kat. územie NIŽNÁ ÚVRAŤ; číslo LV: 13046; podiel: 50 %
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2010, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 29. 07. 2013
ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 19. 10. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->