Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
K121579
ID oznámenia: 
15784
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. IVAN SEČÍK, CSc.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štátny tajomník
príjmy za rok 2019: 
38370 € (z výkonu verejnej funkcie), 8199 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ODBORNÝ ASISTENT
(UNIVERZITA KOMENSKÉHO, FILOZOFICKÁ FAKULTA, 0,5 ÚV)
požitky:
ODBORNÝ ASISTENT
(PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA MASMÉDIÍ, 0,25 ÚV)
požitky:
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie JAROVCE; číslo LV: 1438; podiel: 50%
RODINNÝ DOM; kat. územie POVAŽSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 2791; podiel: 12,5%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE DOMU, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
VKLADY V PEŇAŽNYCH ÚSTAVOCH, podiel: 50%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2017
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->