Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203259
ID oznámenia: 
15414
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. ALEXANDER SAKO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SPP INFRASTRUCTURE,A.S. )
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 6683; podiel: 100%
BYTOVÝ DOM SPOLOČNÉ ČASTI ZARIADENIA PRÍSLUŠ; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 6683; podiel: 2,7%
GARÁŽ; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 6683; podiel: 100%
SPOLOČNÉ ČASTI, ZARIADENIA DOMU, PRÍSLUŠENSTVO; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 6683; podiel: 0,3%
GARÁŽ; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 6911; podiel: 100%
SPOLOČNÉ ČASTI, ZARIADENIA,PRÍSL., GARÁŽE; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 6911; podiel: 9,9%
RODINNÝ DOM, ZASTAVANÁ PLOCHA, NÁDVORIE; kat. územie LIMBACH; číslo LV: 298; podiel: 100%
OSTATNÁ PLOCHA A TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PEZINOK; číslo LV: 9785; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie RIMAVSKÁ SEČ; číslo LV: 790; podiel: 100%
TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ORNÁ PÔDA; kat. územie RIMAVSKÁ SEČ; číslo LV: 632; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA A TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie RIMAVSKÁ SEČ; číslo LV: 929; podiel: 25%
ORNÁ PÔDA; kat. územie RIMAVSKA SEČ; číslo LV: 635; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie RIMAVSKÁ SEČ; číslo LV: 634; podiel: 25%
ORNÁ PÔDA,LESNÝ POZEMOK; kat. územie VAJNORY; číslo LV: 3320; podiel: 100%
STAVEBNÝ POZEMOK; kat. územie SEVID CHORVÁTSKO; podiel: 100%
ROZOSTAVANÁ STAVBA; kat. územie SEVID CHORVÁTSKO; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
AUTOMOBIL, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2012, podiel: 100%
PLÁVAJÚCE ZARIADENIE HAUSBÓT 2X, podiel: 100%
PLÁVAJÚCE ZARIADENIE PONTÓN, podiel: 100%
VYBAVENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 100%
ŠPERKY, podiel: 100%
OBRAZY ZBIERKA, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
POHĽADÁVKA ZABEZPEČENÁ ZÁLOŽNÝM PRÁVOM, podiel: 100%
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 1009%
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
POŽIČKA, podiel: 100%, dátum vzniku: 07. 09. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->