Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC06531
ID oznámenia: 
15464
titul, meno, priezvisko: 
doc. MUDr. FRANTIŠEK SABOL, PhD.,MPH,MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (VYCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A. S.)
príjmy za rok 2019: 
120152 € (z výkonu verejnej funkcie), 134991 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB, A. S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
UNIVERZITA P. J. ŠAFÁRIKA, LEKÁRSKA FAKULTA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY, ZÁHRADY; kat. územie SOKOĽ; číslo LV: 62; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie SOKOĽ; číslo LV: 62; podiel: 100%
CHATA; kat. územie SOKOĽ; číslo LV: 62; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie GRUNT, KOŠICE SÍDLISKO KVP; číslo LV: 2730; podiel: 50%
BYTOVÝ DOM-BYT; kat. územie GRUNT, KOŠICE SÍDLISKO KVP; číslo LV: 2730; podiel: 50%
APARTMÁNOVÝ DOM S GARÁŽAMI; kat. územie STARÝ SMOKOVEC; číslo LV: 1050; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie GRUNT, KOŠICE,SÍDLISKO KVP; číslo LV: 2857; podiel: 50%
ZÁHRADY, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KOŠICE-ZÁPAD, TERASA; číslo LV: 3133; podiel: 50%
RODINNÝ DOM; kat. územie KOŠICE-ZÁPAD, TERASA; číslo LV: 3133; podiel: 50%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA,OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie KOŠICE-SEVERNÉ MESTO; číslo LV: 11664; podiel: 100%
KRČMA LETNÁ; kat. územie KOŠICE-SEVERNÉ MESTO; číslo LV: 11664; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 9645; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNY AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2014, podiel: 100%
OSOBNY AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2018, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY, PÔŽIČKA, podiel: 50%
CENNÉ PAPIERE A PODIELOVÉ FONDY, podiel: 50%
existencia záväzku: 
BANKOVÝ ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 11. 06. 2010
BANKOVÝ ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 27. 04. 2018
BANKOVÝ ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 09. 07. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->