Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC162100
ID oznámenia: 
15437
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RUDOLF VIDO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
40396 € (z výkonu verejnej funkcie), 55340 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, ZÁHRADA; kat. územie ČACHTICE; číslo LV: 644; podiel: 1/2
BYT; kat. územie NOVÉ MESTO NAD VÁHOM; číslo LV: 4268; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM, ZÁHRADA; kat. územie HÔRKA NAD VÁHOM; číslo LV: 118; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
AUTO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2016, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ VKLADY V BANKE, podiel: 1/1
PODIEL V S.R.O., podiel: 1/2
existencia záväzku: 
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 29. 12. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->