Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202893
ID oznámenia: 
16285
titul, meno, priezvisko: 
prof. Ing. RUDOLF SIVÁK, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ÚRAD PRE DOHĽAD NAD VÝKONOM AUDITU)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (EXPORTNO- IMPORTNÁ BANKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
nie
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
TREXIMA SPOL. S R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
TATRA BANKA A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM V RADOVEJ ZÁSTAVBE, POZEMOK; kat. územie BRATISLAVA LAMAČ; číslo LV: 2133; podiel: BSM
GARÁŽ; kat. územie BRATISLAVA LAMAČ; číslo LV: 2784; podiel: BSM
POZEMOK OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BRATISLAVA LAMAČ; číslo LV: 2340; podiel: 1/2
RODINNÝ DOM, ZÁHRADA, ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie RAJČANY; číslo LV: 625; podiel: 2/4
2-IZBOVÝ BYT; kat. územie BAJNOL CHORVÁTSKO; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAJČANY; číslo LV: 760; podiel: 1/2
ZÁHRADA A OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie PRIETRŽ; číslo LV: 817; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
OBCHODNÝ PODIEL V S.R.O., podiel: 50,99%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->