Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203471
ID oznámenia: 
16565
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RUDOLF MATEJČÍK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TRNAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ,A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TRNAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ,A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie DUNAJSKÁ STREDA; číslo LV: 3997; podiel: 1/1
POZEMOK-ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DUNAJSKÁ STREDA; číslo LV: 3997; podiel: 63/1499
POZEMOK-ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DUNAJSKÁ STREDA; číslo LV: 3999; podiel: 63/1479
POZEMOK-ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DUNAJSKÁ STREDA; číslo LV: 3997; podiel: 63/1479
POZEMOK-OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 565; podiel: 1/1
POZEMOK-ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 565; podiel: 1/1
POZEMOK-ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 565; podiel: 1/1
POZEMOK-LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 565; podiel: 1/1
POZEMOK-ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1011; podiel: 1/1
POZEMOK-ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1011; podiel: 1/1
POZEMOK-ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1011; podiel: 1/1
POZEMOK-TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1011; podiel: 1/1
POZEMOK-TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1498; podiel: 10/32
POZEMOK-TRVALÝ TRAVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1498; podiel: 10/32
POZEMOK-ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1145; podiel: 10/32
STAVBA-RODINNÝ DOM; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1120; podiel: 1/1
STAVBA - SAMOSTATNE STOJACA GARÁŽ; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1120; podiel: 1/1
POZEMOK-ZÁHRADA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1120; podiel: 1/1
POZEMOK-ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1120; podiel: 1/1
POZEMOK-ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1120; podiel: 1/1
POZEMOK-OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1120; podiel: 1/1
POZEMOK-LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1120; podiel: 1/1
POZEMOK-ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1011; podiel: 1/1
POZEMOK-TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1011; podiel: 1/1
POZEMOK-ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1009; podiel: 1/2
POZEMOK-OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1120; podiel: 1/1
POZEMOK-LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1120; podiel: 1/1
POZEMOK-OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VEĽKÉ BLAHOVO; číslo LV: 1120; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->