Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203721
ID oznámenia: 
16327
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RUDOLF KOVAČKA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ STAVEBNÁ INŠPEKCIA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
URBÁR; kat. územie SIELNICA; číslo LV: 1404,1438,1470; podiel: 1/2
URBÁR; kat. územie HÁJNIKY; číslo LV: 1246,1247; podiel: 1/2
POZEMOK; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 2601; podiel: 1/2
BYT V OSOBNOM VLASTNÍCTVE 1+1; kat. územie BRATISLAVA DÚBRAVKA; číslo LV: 3141; podiel: 1/2
BYT V OSOBNOM VLASTNÍCTVE 1+3; kat. územie RADVAŇ; číslo LV: 3415; podiel: 1/2
STAVBA NA INDIVIDUÁLNU REKREÁCIU; kat. územie SIELNICA; číslo LV: 477,454,950; podiel: 1/2
GARÁŽ; kat. územie RADVAŇ; číslo LV: 5759; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: HYUNDAI, rok výroby: 2016, podiel: 1/2
MOTOROVÉ VOZIDLO , továrenská značka: LAND ROVER, rok výroby: 2005, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
CENNÉ PAPIERE, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->