Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203098
ID oznámenia: 
15828
titul, meno, priezvisko: 
Ing. Mgr. RUDOLF GREGOROVIČ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA, A.S., BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
M.M.S., S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE AURA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
R.U.R. HUMENNÉ, S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
RENTAKRAN, S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ SPOLOČNOSTI
(M.M.S., S.R.O.)
SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA
(Ing. Mgr. RUDOLF GREGOROVIČ)
KONATEĽ SPOLOČNOSTI
(R.U.R. HUMENNÉ, S.R.O.)
KONATEĽ SPOLOČNOSTI
(RENTAKRAN, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA OBČIANSKÉHO ZDRUŽENIA
(OBČIANSKE ZDRUŽENIE AURA)
požitky:
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
GARÁŽ; kat. územie HUMENNÉ; číslo LV: 9383; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie VYŠNÁ JABLONKA; číslo LV: 44; podiel: 5/18
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VYŠNÁ JABLONKA; číslo LV: 685; podiel: 194/648
BYT; kat. územie HUMENNÉ; číslo LV: 5846; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie HUMENNÉ; číslo LV: 5846; podiel: BSM
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie HUMENNÉ; číslo LV: 9383; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: FIAT, rok výroby: 2006, podiel: 100%
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: FIAT, rok výroby: 2002, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
POHĽADÁVKA VOČI TRETEJ OSOBE, podiel: 100%
POHĽADÁVKA VOČI TRETEJ OSOBE, podiel: 100%
PODIEL VO FIRME, podiel: 100%
PODIEL VO FIRME, podiel: 85%
PODIEL VO FIRME, podiel: 85%
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY V BANKE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 23. 06. 2008
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->