Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202536
ID oznámenia: 
16844
titul, meno, priezvisko: 
PhDr. ROMAN LEBEDA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
34330 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MESTO HNÚŠŤA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
(MESTSKÁ INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, S.R.O.)
požitky: NEMÁM
PREDSEDA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
(MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, S. R.O.)
požitky: NEMÁM
ČLEN DOZORNEJ RADY - DO 31.1.2019
(MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, S.R.O.)
požitky: NEMÁM
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK - ZÁHRADA; kat. územie POLOM; číslo LV: 347; podiel: 4/30
POZEMOK - ORNÁ PÔDA; kat. územie POLOM; číslo LV: 361; podiel: 41784/156245
POZEMOK - ZÁHRADA; kat. územie POLOM; číslo LV: 423; podiel: 2/3
STAVBA RODINNÝ DOM; kat. územie POLOM; číslo LV: 260; podiel: 1/1
POZEMOK - ZÁHRADA; kat. územie POLOM; číslo LV: 260; podiel: 1/1
POZEMOK - OSTATNÁ PLOCHA;kat. územie POLOM; číslo LV: 267; podiel: 4/15
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->