Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203659
ID oznámenia: 
15419
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. ROMAN KOVÁČ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ METROLOGICKY ÚSTAV)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÁ; číslo LV: 1066; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie NIŽNÁ; číslo LV: 1413; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÝ LOPAŠOV; číslo LV: 1977; podiel: 2/40
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÝ LOPAŠOV; číslo LV: 1976; podiel: 2/10
ORNÁ PÔDA; kat. územie DOLNÝ LOPAŠOV; číslo LV: 231; podiel: 6/50
ORNÁ PÔDA; kat. územie CHTELNICA; číslo LV: 2156; podiel: 2/80
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2114; podiel: 1/1 BSM
ZÁHRADA; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2114; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4119; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4119; podiel: 1/1 BSM
ZÁHRADA; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4119; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 4119; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2105; podiel: 8/216 BSM
ZÁHRADA; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2105; podiel: 8/216 BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1 BSM, dátum vzniku: 27. 07. 2014
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1 BSM, dátum vzniku: 30. 09. 2012
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->