Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
D192288
ID oznámenia: 
16510
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. ROMAN KONEČNÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky (NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD)
príjmy za rok 2019: 
21509 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADY; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 4094; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie BIEL OKR. TREBIŠOV; číslo LV: 864; podiel: 3/4
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie BIEL OKR. TREBIŠOV; číslo LV: 684; podiel: 144/864
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA - RODINNÝ DOM; kat. územie NOVÁ DEDINKA - DEDINKA PRI DUNAJI; číslo LV: 948; podiel: 1/1
ZÁHRADY ; kat. územie NOVÁ DEDINKA - DEDINKA PRI DUNAJI; číslo LV: 948; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie NOVÉ ZÁMKY; číslo LV: 4094; podiel: 1/4
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: VOLKSWAGEN, rok výroby: 2019, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY V BANKE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
LEASING NA MOTOROVÉ VOZIDLO, podiel: 1/1 (BSM), dátum vzniku: 24. 09. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->