Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203409
ID oznámenia: 
15475
titul, meno, priezvisko: 
Ing. ROMAN KARLUBÍK, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (EUSTREAM, A.S. )
príjmy za rok 2019: 
19200 € (z výkonu verejnej funkcie), 41103 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
CHEMOX HOLDING S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(CHEMOX HOLDING S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA, GENERÁLNY RIADITEĽ
(VÝSKUMNÝ ÚSTAV PRE PETROCHÉMIU, A.S. )
požitky:
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(VÝSKUMNÝ ÚSTAV CHEMICKÝCH VLÁKIEN, A.S.)
požitky:
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(RELAX INN WEST A.S.)
požitky:
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM S POZEMKOM; kat. územie BRATISLAVA - DÚBRAVKA; číslo LV: 1155; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
VLASTNÍCKY PODIEL SPOLOČNOSTI V S.R.O., podiel: 100%
VLASTNÍCKY PODIEL SPOLOČNOSTI V A.S., podiel: 50%
ÚSPORY, podiel: 50%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: VOLSWAGEN, rok výroby: 2015
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->