Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD162087
ID oznámenia: 
15174
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RÓBERT ZLOCHA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Š.P.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 26062 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
OKRESNÝ ÚRAD
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA SÁSOVÁ; číslo LV: 1526; podiel: 1/1
REKREAČNÁ CHATA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie TAJOV; číslo LV: 445; podiel: 1/2
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie TAJOV; číslo LV: 1489; podiel: 1/2
ORNÁ PÔDA; kat. územie SENICA; číslo LV: 5566,9075,7794; podiel: 1/18
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: NISSAN, rok výroby: 2014, podiel: 1/2
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÁ HOTOVOSŤ, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->