Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC162054
ID oznámenia: 
16112
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RÓBERT NEMČÍK, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ CARGO SLOVAKIA, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
10330 € (z výkonu verejnej funkcie), 9485 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
N TRADE, S.R.O.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
OBEC VÝŠNÁ HUTKA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
OBEC GEČA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie PEREŠ; číslo LV: 1481; podiel: BSM
BYT; kat. územie JUŽNÉ MESTO; číslo LV: 12429; podiel: 50%
GARÁŽ; kat. územie JUŽNÉ MESTO; číslo LV: 11341; podiel: 50%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie JUŽNÉ MESTO; číslo LV: 12429; podiel: 50%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie JUŽNÉ MESTO; číslo LV: 11341; podiel: 50%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie PEREŠ; číslo LV: 1481; podiel: BSM
ZÁHRADA; kat. územie PEREŠ; číslo LV: 1481; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PENIAZE NA ÚČTE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 10. 10. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->