Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203518
ID oznámenia: 
16275
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. RÓBERT TÓTH, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (VYCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
DOM, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie TERASA; číslo LV: 10498; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie PAŇOVCE; číslo LV: 313; podiel: 12096/11188800
LESNÉ POZEMKY, ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie PAŇOVCE; číslo LV: 574; podiel: 3/1005
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA, ZÁHRADA, DOM; kat. územie PAŇOVCE; číslo LV: 895; podiel: 112 %
LESNÉ POZEMKY, ORNÁ PÔDA, TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie PAŇOVCE; číslo LV: 970; podiel: 3/1005
ORNÁ PÔDA, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie PAŇOVCE; číslo LV: 994; podiel: 3/1005
LESNÉ POZEMKY, ORNÁ PÔDA; kat. územie PAŇOVCE; číslo LV: 873; podiel: 3/1005
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie PAŇOVCE; číslo LV: 571; podiel: 13/3700
ORNÁ PÔDA, TRVALÉ RÁVNE PORASTY; kat. územie PAŇOVCE; číslo LV: 606; podiel: 13/30
ORNÁ PÔDA; kat. územie PAŇOVCE; číslo LV: 640; podiel: 13/30
ORNÁ PÔDA; kat. územie PAŇOVCE; číslo LV: 641; podiel: 3/1005
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie PAŇOVCE; číslo LV: 677; podiel: 2/15
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, ORNÁ PÔDA; kat. územie PAŇOVCE; číslo LV: 744; podiel: 1/10
LESNÉ POZEMKY; kat. územie PAŇOVCE; číslo LV: 768; podiel: 180/43920
ORNÁ PÔDA; kat. územie PAŇOVCE; číslo LV: 784; podiel: 13/3700
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, ORNÁ PÔDA; kat. územie PAŇOVCE; číslo LV: 789; podiel: 1/40
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie PAŇOVCE; číslo LV: 872; podiel: 13/3700
ORNÁ PÔDA; kat. územie PAŇOVCE; číslo LV: 881; podiel: 1/925
ORNÁ PÔDA; kat. územie PAŇOVCE; číslo LV: 906; podiel: 1/10
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie PAŇOVCE; číslo LV: 908; podiel: 13/3700
LESNÉ POZEMKY; kat. územie PAŇOVCE; číslo LV: 985; podiel: 180/43920
LESNÉ POZEMKY; kat. územie PAŇOVCE; číslo LV: 986; podiel: 180/43920
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie PAŇOVCE; číslo LV: 988; podiel: 360/89280
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie PAŇOVCE; číslo LV: 964; podiel: 360/89280
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY, ORNÁ PÔDA; kat. územie PAŇOVCE; číslo LV: 987; podiel: 360/89280
DOM, ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie PAŇOVCE; číslo LV: 895; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2013, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚČET V BANKE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->