Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203378
ID oznámenia: 
15373
titul, meno, priezvisko: 
RÓBERT ŠIMONČIČ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ INVESTÍCIÍ A OBCHODU-SARIO)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ INVESTÍCII A OBCHODU
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA SPRAVNEJ RADY
(PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY UNIVERZITY KOMENSKÉHO)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA STARE MESTO; číslo LV: 4383 3076; podiel: 50%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
UMELECKÉ DIELA, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
KONTO-ÚČET, podiel: 100%
KONTO-ÚČET, podiel: 100%
KONTO-ÚČET, podiel: 100%
PLUS ZMENKY, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
BYT, kat. územie BRATISLAVA STARÉ MESTO, rok zač. užívania: 2001, spôsob užívania: RENTA
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->