Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD172134
ID oznámenia: 
16306
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. RÓBERT RUŠČÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN, A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (KONŠTRUKTA - DEFENCE, A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (HOREZZA, A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK - FAKULTNÁ NEMOCNICA)
riaditeľ štátneho podniku (VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 43090 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO OBRANY SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie MÁST; číslo LV: 4146; podiel: 1/1
POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MÁST; číslo LV: 4146; podiel: 5504/179613
POZEMOK - OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie MÁST; číslo LV: 4146; podiel: 5504/179613
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTE V BANKE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->