Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203715
ID oznámenia: 
15288
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RÓBERT RIGO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (STABILITA, D.D.S., A.S. KOŠICE)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ SPOLOČNOSTI
(TAX CONSULTING BANSKÁ BYSTRICA, S.R.O.)
KONATEĽ SPOLOČNOSTI
(ENERGY SYSTEMS GROUP S.R.O.)
ČLEN DOZORNEJ RADY
(CONTEST, A.S.)
KONATEĽ SPOLOČNOSTI
(FARMA, SPOL. S R.O.)
KONATEĽ SPOLOČNOSTI
(IVK, S.R.O.)
PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
(KSA, A.S.)
ČLEN DOZORNEJ RADY
(MITRAS, A.S.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie KREMNIČKA; číslo LV: 1600; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8634; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8222; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8200; podiel: 33782/6193693
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8200; podiel: 14861/269291
BYT; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8182; podiel: 1/1
SUTERÉN; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 8182; podiel: 1/23
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 3759; podiel: 1/2
BYT; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA; číslo LV: 4118; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: LEXUS, rok výroby: 2017, podiel: 1/1
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2015, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTOCH V BANKÁCH, podiel: 100%
PODIELOVÉ LISTY, AKCIE, PODIELY VO FIRMÁCH, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->