Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203437
ID oznámenia: 
15584
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RÓBERT KOPÁL
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ASOCIÁCIA OCHODNÍKOV S CENNÝMI PAPIERMI
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
GARANČNÝ FOND INVESTÍCIÍ
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN PREZÍDIA
(GARANČNÝ FOND INVESTÍCIÍ)
požitky: ODMENA
PREDSEDA VÝKONNÉHO VÝBORU
(ASOCIÁCIA OBCHODNÍKOV S CENNÝMI PAPIERMI)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie DEVÍNSKA NOVÁ VES; číslo LV: 3317; podiel: BSM
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie DEVÍN; číslo LV: 1613; podiel: BSM
ZÁHRADA; kat. územie DEVÍN; číslo LV: 1613; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie MÝTNA NOVÁ VES; číslo LV: 802; podiel: 1/30
ORNÁ PÔDA; kat. územie MÝTNA NOVÁ VES; číslo LV: 1014; podiel: 1/30
TRVALÝ TRÁVNATY PORAST; kat. územie MÝTNA NOVÁ VES; číslo LV: 408; podiel: 1/30
ORNÁ PÔDA; kat. územie MÝTNA NOVÁ VES; číslo LV: 991; podiel: 1/30
ORNÁ PÔDA; kat. územie MÝTNA NOVÁ VES; číslo LV: 407; podiel: 1/30
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PENIAZE V BANKE, podiel: BSM
CENNÉ PAPIERE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 15. 12. 2003
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->