Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC182216
ID oznámenia: 
15780
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. RÓBERT BÁTOVSKÝ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
18234 € (z výkonu verejnej funkcie), 74568 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ADVOKÁT
(ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. RÓBERT BÁTOVSKÝ)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STARÝ TEKOV; číslo LV: 139; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STARÝ TEKOV; číslo LV: 139; podiel: 100%
RODINNÝ DOM; kat. územie STARÝ TEKOV; číslo LV: 139; podiel: 100%
ZÁHRADA; kat. územie STARÝ TEKOV; číslo LV: 139; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STARÝ TEKOV; číslo LV: 828; podiel: 1,5%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STARÝ TEKOV; číslo LV: 915; podiel: 50%
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie STARÝ TEKOV; číslo LV: 915; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STARÝ TEKOV; číslo LV: 810; podiel: 12,5%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STARÝ TEKOV; číslo LV: 809; podiel: 50%
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie STARÝ TEKOV; číslo LV: 809; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STARÝ TEKOV; číslo LV: 916; podiel: 12,5%
ORNÁ PÔDA; kat. územie HORNÁ SEČ; číslo LV: 535; podiel: 75%
ORNÁ PÔDA; kat. územie HRONSKÉ KĽAČANY; číslo LV: 779; podiel: 50%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 4310; podiel: 1,79%
BYT; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 3758; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇÁZNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTE V BANKE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 27. 12. 2004
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->