Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B202378
ID oznámenia: 
15503
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RICHARD TAKÁČ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(SLOVSOFA, S.R.O.)
KONATEĽ
(LANDTRADING SK, S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC
(MESTO PRIEVIDZA)
požitky: ODMENA
POSLANEC
(TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
ČLEN DOZORNEJ RADY
(NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PRIEVIDZA SO SÍDLOM V BOJNICIACH)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 220; podiel: 15/180
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 3142; podiel: 5/300
ZÁHRADA; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 2482; podiel: 15/180
ZÁHRADA; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 456; podiel: 1/8
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 456; podiel: 1/8
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 2395; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 1206; podiel: 45/480
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 1206; podiel: 45/480
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 2981; podiel: 45/480
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 1442; podiel: 10/2250
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 1449; podiel: 10/2250
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 2321; podiel: 2/225
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 2274; podiel: 10/2250
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 2274; podiel: 10/2250
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 2275; podiel: 10/2250
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 1743; podiel: 1/300
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 1787; podiel: 1/12
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 2320; podiel: 2/225
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 2328; podiel: 5/300
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 2328; podiel: 5/300
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 2329; podiel: 5/300
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 032; podiel: 15/180
ZÁHRADA; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 632; podiel: 15/180
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 2996; podiel: 1457/514080
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 2996; podiel: 1457/514080
ZÁHRADA; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 2996; podiel: 1457/514080
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 2996; podiel: 1457/514080
LESNÝ POZEMOK; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 2996; podiel: 1457/514080
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 2996; podiel: 1457/514080
LESNÝ POZEMOK; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 1385; podiel: 7646/1403775
ZÁHRADA; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 2066; podiel: 1457/514080
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 2066; podiel: 1457/514080
LESNÝ POZEMOK; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 2066; podiel: 1457/514080
ORNÁ PÔDA; kat. územie OPATOVCE NAD NITROU; číslo LV: 2066; podiel: 1457/514080
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PRIEVIDZA; číslo LV: 4894; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie PRIEVIDZA; číslo LV: 4894; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL S.R.O., podiel: 100%
PODIEL S.R.O., podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 16. 08. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->