Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
X203564
ID oznámenia: 
15954
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RICHARD STRAPKO
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY
(AEGON HUNGARY CLOSED COMPANY LTD)
KONATEĽ
(AKO DOMA, S. R. O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
GENERÁLNY RIADITEĽ
(VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, A. S.)
požitky: MESAČNÁ ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 5722; podiel: 1/2
BYT + NÁDVORIE; kat. územie BRATISLAVA - STARÉ MESTO; číslo LV: 1691; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie BYSTRIČKA; číslo LV: 1177; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST/OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BYSTRIČKA; číslo LV: 1178; podiel: 1/2
REKREAČNÁ CHATA; kat. územie BYSTRIČKA; číslo LV: 603; podiel: 1/1
ROZOSTAVANÁ STAVBA V SÚČASNOSTI NEUVEDENÁ NA LV; kat. územie BYSTRIČKA; číslo LV: ČÍSLO PARCELY: 726/118; podiel: 1/1
OBYTNÝ DOM; kat. územie NITRA; číslo LV: 5270; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie NITRA; číslo LV: 5270; podiel: 76/2768
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2015, podiel: 1/1
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2018, podiel: 1/1
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: LAND ROVER, rok výroby: 2014, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
DRUHÝ PILIER, podiel: 1/1
ŽIVOTNÉ POISTENIE, podiel: 1/1
AKCIE, podiel: 1/1
STAVEBNÉ SPORENIE, podiel: 1/1
AKCIE V SPOLOČNOSTI, podiel: 1/1
III. PILIER, podiel: 1/1
FINANČNÉ PROSTRIEDKY V BANKÁCH, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER , podiel: 1/1, dátum vzniku: 21. 10. 2014
HYPOTEKÁRNY ÚVER , podiel: 1/1, dátum vzniku: 01. 02. 2012
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 16. 01. 2015
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->