Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203826
ID oznámenia: 
16000
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RICHARD PROKYPČÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie NIVY; číslo LV: 2709; podiel: 100%
BYTOVÝ DOM; kat. územie NIVY; číslo LV: 2709; podiel: 3%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie NIVY; číslo LV: 2709; podiel: 3%
BYT; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7040; podiel: 100%
NEBYTOVÝ PRIESTOR - GARÁŽOVÉ STÁTIE; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7040; podiel: 11,1%
BYTOVÝ DOM; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7040; podiel: 8,2%
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7040; podiel: 8,2%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7040; podiel: 8,2%
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7040; podiel: 8,2%
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7040; podiel: 8,2%
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7040; podiel: 8,2%
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7040; podiel: 8,2%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7040; podiel: 8,2%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7040; podiel: 8,2%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7040; podiel: 8,2%
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 7095; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
AUTOMOBIL, továrenská značka: VOLVO, rok výroby: 2016, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 100%
PENIAZE NA BANKOVÝCH ÚČTOCH, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->