Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203470
ID oznámenia: 
15411
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RICHARD LIDIK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TRNAVSKÁ TEPLÁRENSKA,A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
TRNAVSKA TEPLÁRENSKÁ,A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
GENERÁLNY RIADITEĽ
(TRNAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ,A.S.)
požitky: SLUŽOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO NA SÚKROMNÉ ÚČELY
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie NITRA CHRENOVÁ; číslo LV: 1616; podiel: 50%
RODINNÝ DOM; kat. územie NITRIANSKE HRNČIAROVCE; číslo LV: 2615; podiel: 50%
BYT; kat. územie BYSTRÁ; číslo LV: 818; podiel: 50%
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BYSTRÁ; číslo LV: 832; podiel: 1/30
ORNÁ PÔDA; kat. územie NITRIANSKE HRNČIAROVCE; číslo LV: 2185; podiel: 1/3
ORNÁ PÔDA; kat. územie NITRIANSKE HRNČIAROVCE; číslo LV: 2750; podiel: 1/6
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÉ ÚSPORY V BANKE, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYDOTEKARNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 29. 01. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->