Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC182251
ID oznámenia: 
15559
titul, meno, priezvisko: 
Bc. RENÉ KUBIŠ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ POŠTA, A.S.)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SPPS, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
147425 € (z výkonu verejnej funkcie), 40633 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÁ POŠTA, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie SENEC; číslo LV: 6255; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie SENEC; číslo LV: 9909; podiel: BSM
POZEMOK S RODINNÝM DOMOM; kat. územie SENEC; číslo LV: 2761; podiel: BSM
BYT; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 6125; podiel: 1/3
CHATA S POZEMKOM; kat. územie KÁLNICA; číslo LV: 802; podiel: BSM
POZEMOK; kat. územie BECKOV; číslo LV: 1396; podiel: 5,6%
POZEMOK; kat. územie BECKOV; číslo LV: 1298; podiel: 25%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2014, podiel: BSM
PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
AKCIE, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 16. 04. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->