Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203329
ID oznámenia: 
15649
titul, meno, priezvisko: 
MUDr. RENÁTA LENÁRTOVÁ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (VYCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MEDIREX A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC MIESTNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
(MČ KOŠICE NAD JAZEROM)
požitky: ODMENA
ZÁSTUPCA MEDICINSKÉHO RIADITEĽA VS
(MEDIREX A.S.)
požitky: PLAT
POSLANEC
(KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADA; kat. územie KOŠICE BARCA; číslo LV: 1028; podiel: 1/2
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL NA POZEMKOCH, ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KOŠICE NAD JAZEROM; číslo LV: 13841; podiel: 2519/100000
SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL NA SPOLOČNÝCH ČASTIACH A SPOLOČNÝCH ZARIADENIACH DOMU; kat. územie KOŠICE NAD JAZEROM; číslo LV: 13400; podiel: 2519/100000
BYT; kat. územie KOŠICE NAD JAZEROM; číslo LV: 13400; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 05. 12. 2014
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->