Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202937
ID oznámenia: 
15778
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RENÁTA DUNDOVÁ, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NÁRODNÁ TRANSFÚZNA SLUŽBA SR)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉ MESTO; číslo LV: 2929; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 9111; podiel: 1/40
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 9111; podiel: 1/40
TRVALÝ TRÁVNATÝ PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 9111; podiel: 1/40
ORNÁ PÔDA; kat. územie SNINA; číslo LV: 8431; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie SNINA; číslo LV: 8431; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie SNINA; číslo LV: 8431; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie SNINA; číslo LV: 8431; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie SNINA; číslo LV: 8431; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie SNINA; číslo LV: 8431; podiel: 1/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie SNINA; číslo LV: 8405; podiel: 9/560
ORNÁ PÔDA; kat. územie SNINA; číslo LV: 8405; podiel: 9/560
ORNÁ PÔDA; kat. územie SNINA; číslo LV: 8405; podiel: 9/560
ORNÁ PÔDA; kat. územie SNINA; číslo LV: 8405; podiel: 9/560
ORNÁ PÔDA; kat. územie SNINA; číslo LV: 8405; podiel: 9/560
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8405; podiel: 9/560
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8405; podiel: 9/560
ORNÁ PÔDA; kat. územie SNINA; číslo LV: 8405; podiel: 9/560
ORNÁ PÔDA; kat. územie SNINA; číslo LV: 8405; podiel: 9/560
ORNÁ PÔDA; kat. územie SNINA; číslo LV: 8405; podiel: 9/560
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie SNINA; číslo LV: 5927; podiel: 13/32340
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SNINA; číslo LV: 5927; podiel: 13/32340
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SNINA; číslo LV: 5927; podiel: 13/32340
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SNINA; číslo LV: 5927; podiel: 13/32340
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SNINA; číslo LV: 5927; podiel: 13/32340
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SNINA; číslo LV: 5927; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 5927; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 5927; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 5927; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 5927; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 5927; podiel: 13/32340
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SNINA; číslo LV: 5927; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 5927; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8437; podiel: 13/32340
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 8768; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 9512; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 9513; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SNINA; číslo LV: 9513; podiel: 13/32340
LESNÝ POZEMOK; kat. územie SNINA; číslo LV: 10300; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie STAKČÍN; číslo LV: 2043; podiel: 13/32340
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie STAKČÍN; číslo LV: 2043; podiel: 13/32340
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLVO, rok výroby: 2019, podiel: 1/1
ŠPERKY, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE, dátum prijatia: 03. 05. 2019
ZÁHRADA, dátum prijatia: 03. 05. 2019
ZÁHRADA, dátum prijatia: 03. 05. 2019
DOM, dátum prijatia: 03. 05. 2019
NEHNUTEĽNOSTI Č. LV 9111, dátum prijatia: 03. 05. 2019
NEHNUTEĽNOSTI Č. LV 8431 , dátum prijatia: 03. 05. 2019
NEHNUTEĽNOSTI Č. LV 8405 , dátum prijatia: 03. 05. 2019
NEHNUTEĽNOSTI Č. LV 5927 , dátum prijatia: 03. 05. 2019
NEHNUTEĽNOSTI Č. LV 8437, dátum prijatia: 03. 05. 2019
NEHNUTEĽNOSTI Č. LV 8768 , dátum prijatia: 03. 05. 2019
NEHNUTEĽNOSTI Č. LV 9512 , dátum prijatia: 03. 05. 2019
NEHNUTEĽNOSTI Č. LV 9513 , dátum prijatia: 03. 05. 2019
NEHNUTEĽNOSTI Č. LV 10300 , dátum prijatia: 03. 05. 2019
NEHNUTEĽNOSTI Č. LV 2043 , dátum prijatia: 03. 05. 2019

Deň v parlamente

<- ->