Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZD162115
ID oznámenia: 
15833
titul, meno, priezvisko: 
doc. RNDr. ŠTEFAN REHÁK, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen dozornej rady štátneho podniku, ktorého do funkcie ustanovuje štát (HYDROMELIORÁCIE Š.P.)
príjmy za rok 2019: 
3000 € (z výkonu verejnej funkcie), 39648 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
VÝSKUMNÝ ÚSTAV VODNÉHO HOSPODÁRSTVA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
UNIVERZITA KOMENSKÉHO, PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, ZÁHRADA, ORNÁ PÔDA; kat. územie TRENČIANSKE BISKUPICE; číslo LV: 3039; podiel: 50%
RODINNÝ DOM, ZÁHRADA; kat. územie TRENČIANSKE BISKUPICE; číslo LV: 3030; podiel: 100%
GARÁŽ - TRI GARÁŽOVÉ BOXY; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 2746; podiel: 100%
BYT, ZASTAVANÁ PLOCHA, OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 2737; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 6277; podiel: 30%
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 9336; podiel: 30%
ORNÁ PÔDA; kat. územie TRENČÍN; číslo LV: 5097, 4875, 4630; podiel: 30%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie TRENČIANSKE BISKUPICE; číslo LV: 4415; podiel: 462/24191
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie TRENČIANSKE BISKUPICE; číslo LV: 5127; podiel: 23/1528
ORNÁ PÔDA, ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie TRENČIANSKE BISKUPICE; číslo LV: 4541; podiel: 18/1680
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie TRENČIANSKE BISKUPICE; číslo LV: 4647; podiel: 345/22920
ORNÁ PÔDA, TRVALÝ TRÁVNY PORAST, ZASTAVANÉ PLOCHY; kat. územie TRENČIANSKE BISKUPICE; číslo LV: 4648; podiel: 9720/524880
VODNÉ PLOCHY; kat. územie TRENČIANSKE BISKUPICE; číslo LV: 4648; podiel: 9720/524880
ZASTAVANÉ PLOCHY, OSTATNÉ PLOCHY, ZÁHRADA; kat. územie TRENČIANSKE BISKUPICE; číslo LV: 4485; podiel: 18/1680
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZÁBLATIE; číslo LV: 2059; podiel: 23/1528
ORNÁ PÔDA; kat. územie ZLATOVCE; číslo LV: 2006; podiel: 9720/524880
ORNÁ PÔDA, OSTATNÉ PLOCHY, VODNÉ PLOCHY; kat. územie ZLATOVCE; číslo LV: 1693; podiel: 345/22920
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2009, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PEŇAŽNÝ VKLAD , podiel: 50%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->