Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B161930
ID oznámenia: 
15467
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. RASTISLAV SCHLOSÁR
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
36468 € (z výkonu verejnej funkcie), 21000 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚSTREDNÝ TAJOMNÍK STRANY
(KOTLEBOVCI - ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO)
požitky: ODMENA NA ZÁKLADE DOHODY O PRACOVNEJ ČINNOSTI
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA - PREDSEDA
(NAŠE SLOVENSKO POMÁHA)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie BACÚROV; číslo LV: 16; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BACÚROV; číslo LV: 16; podiel: 1/1
ZÁHRADA; kat. územie BACÚROV; číslo LV: 16; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie BACÚROV; číslo LV: 16; podiel: 1/1
BYT; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 2501; podiel: 1/2
SPOLOČNÉ ČASTI A ZARIADENIA DOMU; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 2501; podiel: 1/32
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 4632; podiel: 1/32
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PROSTRIEDKY NA BEŽNOM ÚČTE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 10. 12. 2013
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 20. 03. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->