Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203095
ID oznámenia: 
16272
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RASTISLAV JANUŠČÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ ELEKTRIZAČNÁ A PRENOSOVÁ SÚSTAVA, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA, A.S. V SKRATKE HBP, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(EKOSYSTÉMY, S.R.O.)
KONATEĽ
(EVOTS, S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA DOZORNEJ RADY
(HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA, A.S. v skratke HBP, A.S.)
požitky:
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BERNOLÁKOVO; číslo LV: 6576; podiel: 1/48 BSM
POZEMOK OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BERNOLÁKOVO; číslo LV: 7052; podiel: 1/6 BSM
BYT A PRISLÚCHAJÚCE POZEMKY NA LV; kat. územie BERNOLÁKOVO; číslo LV: 6943; podiel: 1/1 BSM
POZEMKY, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BERNOLÁKOVO; číslo LV: 7845; podiel: 1/1 BSM
POZEMKY, ORNÁ PÔDA; kat. územie DUBNICA; číslo LV: 1878; podiel: 1/1 BSM
POZEMOK, ORNÁ PÔDA; kat. územie DUBNICA; číslo LV: 2099; podiel: 1/1 BSM
POZEMKY, TRVALÝ TRÁVNY PORAST A ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DUBNICA; číslo LV: 2744; podiel: 1/1 BSM
POZEMOK, ZÁHRADA; kat. územie DUBNICA; číslo LV: 2745; podiel: 1/1 BSM
POZEMKY, TRVALÝ TRÁVNY PORAST A ORNÁ PÓDA; kat. územie DUBNICA; číslo LV: 2809; podiel: 1/1 V BSM
POZEMKY, ORNÁ PÔDA; kat. územie DUBNICA; číslo LV: 3015; podiel: 1/1 BSM
POZEMKY, ORNÁ PÔDA; kat. územie DUBNICA; číslo LV: 3040; podiel: 1/1 BSM
PRIESTOR Č. 4 A PODIEL NA SPOLOČNYCH ČASTIACH A POZEMOK; kat. územie PRIEVIDZA; číslo LV: 10395; podiel: 1/1 BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
ÚSPORY NA ÚČTOCH V BANKÁCH, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
ZÁVÄZOK ZO ZMLUVY O PÔŽIČKE, podiel: 1/1, dátum vzniku: 04. 06. 2018
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
REKREAČNÝ DREVODOM, kat. územie FAČKOV, rok zač. užívania: 2014, spôsob užívania: NÁJOM
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->