Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC204033
ID oznámenia: 
16012
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. RASTISLAV HANULÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (VYCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA HOLDING A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
KONATEĽ
(NEDU II S.R.O.)
KONATEĽ
(CL ESTATE SOLUTIONS & FACILITIES, MANAGEMENT S.R.O. V LIKVIDÁCII)
ČLEN DOZORNEJ RADY
(MEDIPARK HOLDING A.S.)
KONATEĽ
(MEDLINE S.R.O.)
KONATEĽ
(VNEMOVÝ MARKETING S.R.O.)
ČLEN DOZORNEJ RADY
(PARKING HOUSE A.S.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ A ADVOKÁT
(CAPITOL LEGAL GROUP, ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 6144; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 6144; podiel: 14077/408420
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VINOHRADY; číslo LV: 6144; podiel: 14077/408420
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: OPEL, rok výroby: 2013, podiel: 1/1
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: SUZUKI, rok výroby: 2011, podiel: 1/1
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ ÚSPORY, podiel: 1/1
OBCHODNÝ PODIEL V ADVOKÁTSKEJ KANCEL, podiel: 1/2
INVESTIČNÉ ZLATO, podiel: 1/2
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 28. 03. 2014
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->