Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203061
ID oznámenia: 
16987
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RADOSLAV VAZAN
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
45616 € (z výkonu verejnej funkcie), 6240 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
OKRESNÝ ÚRAD
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
POSLANEC ZASTUPITEĽSTVA
(BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA POSLANCA Z BBSK
ČLEN DOZORNEJ RADY
(STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKA SPOLOČNOSŤ, A.S.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN DOZORNEJ RADY
(NEMOCNICA ZVOLEN)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 7682; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 7682; podiel: 1/1
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 7682; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KRUPINA; číslo LV: 5868; podiel: 105/3082
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->