Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
K202506
ID oznámenia: 
15995
titul, meno, priezvisko: 
RADOSLAV KUTAŠ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štátny tajomník
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
PODNIKANIE
(MGR. RADOSLAV KUTAŠ)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MEDIÁTOR PODĽA ZÁKONA O MEDIÁCII
(MGR. RADOSLAV KUTAŠ)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN ARBITRÁŽNEJ KOMISIE
(RADA PRE REKLAMU)
požitky: FUNKCIA JE ČESTNÁ/BEZ NÁROKU NA HONORÁR
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
POZEMOK - ZÁHRADA; kat. územie BRETKA; číslo LV: 81; podiel: 1/1
POZEMOK - ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie BRETKA; číslo LV: 81; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie BRETKA; číslo LV: 81; podiel: 1/1
BYT - SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL K POZEMKU A SPOLOČNÝM ČASTIAM DOMU; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉ MESTO; číslo LV: 4236; podiel: 1/2 6805/445200
KOTOLŇA; kat. územie BRATISLAVA - NOVÉ MESTO; číslo LV: 4773; podiel: 1/214
POZEMOK ORNÁ PÔDA; kat. územie BRETKA; číslo LV: 81; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
VOZIDLO, továrenská značka: CITROEN, rok výroby: 1998, podiel: 1/1
VOZIDLO, továrenská značka: SUZUKI, rok výroby: 1994, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
ÚVER NA BÝVANIE, podiel: 1/1, dátum vzniku: 03. 05. 2013
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->