Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
K141816
ID oznámenia: 
15192
titul, meno, priezvisko: 
Ing. RADKO KURUC, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štátny tajomník
člen dozornej rady Sociálnej poisťovne
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (GENERÁLNY RIADITEĽ ÚRAD PRE REGULÁCIU HAZARDNÝCH HIER)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ A.S.-PREDSEDA DR)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVAK INVESTMENT HOLDING)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SLOVAK ASSET MANAGEMENT, SPRÁV. SPOL. A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NATIONAL DEVELOPMENT FUND II.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NÁRODNÝ JADROVÝ FOND)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (VENTURE TO FUTURE FUND, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
39537 € (z výkonu verejnej funkcie), 18280 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
ŠTÁTNY TAJOMNÍK
(MINISTERSTVO FINANCIÍ SR)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚRAD PRE REGULÁCIU HAZARDNÝCH HIER
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 

(NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA)
požitky: NEPEŇAŽNÝ PRÍJEM
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie RUSOVCE; číslo LV: 964; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V S.R.O., podiel: 1/2 (70%)
POHĽADÁVKA VOČI S.R.O., podiel: 1/2
PENIAZE NA ÚČTE, podiel: 1/1
DLHOPIS, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 05. 11. 2008
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
SVADOBNÉ DARY, dátum prijatia: 19. 07. 2019

Deň v parlamente

<- ->