Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B06710
ID oznámenia: 
16344
titul, meno, priezvisko: 
JUDr., PhDr. JÁN PODMANICKÝ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
starosta obce
poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku
príjmy za rok 2019: 
37464 € (z výkonu verejnej funkcie), 12480 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
STAROSTA OBCE
(OBEC STARÁ BYSTRICA)
požitky: MINIMÁLNA MZDA, SLUŽOBNÝ TELEFÓN. SLUŽOBNÉVOZIDLO
POSLANEC ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
(ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA, PAUŠÁLNE NÁHRADY
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie STARÁ BYSTRICA; číslo LV: 8049; podiel: 50%
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie STARÁ BYSTRICA; číslo LV: 8049; podiel: 50%
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie STARÁ BYSTRICA; číslo LV: 8049; podiel: 50%
ROZOSTAVANÝ PRÍSTREŠOK ; kat. územie STARÁ BYSTRICA; číslo LV: NEMÁ; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STARÁ BYSTRICA; číslo LV: 4819; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STARÁ BYSTRICA; číslo LV: 4962; podiel: 50%
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie STARÁ BYSTRICA; číslo LV: 8060; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STARÁ BYSTRICA; číslo LV: 4974; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STARÁ BYSTRICA; číslo LV: 4984; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STARÁ BYSTRICA; číslo LV: 4984; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STARÁ BYSTRICA; číslo LV: 4961; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STARÁ BYSTRICA; číslo LV: 4964; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STARÁ BYSTRICA; číslo LV: 4959; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STARÁ BYSTRICA; číslo LV: 4951; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STARÁ BYSTRICA; číslo LV: 4945; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STARÁ BYSTRICA; číslo LV: 5063; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STARÁ BYSTRICA; číslo LV: 5075; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STARÁ BYSTRICA; číslo LV: 5081; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STARÁ BYSTRICA; číslo LV: 5101; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie STARÁ BYSTRICA; číslo LV: 5111; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2008, podiel: 50%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 50%, dátum vzniku: 21. 03. 2006
BANKOVÁ PÔŽIČKA, podiel: 50%, dátum vzniku: 18. 03. 2019
BANKOVÁ PÔŽICKA, podiel: 50%, dátum vzniku: 16. 09. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
SLUŽOBNÝ BYT, kat. územie BRATISLAVA, rok zač. užívania: 2006
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
SLUŽOBNÉ OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO OBCE, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2016
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->