Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZO202565
ID oznámenia: 
16216
titul, meno, priezvisko: 
JUDr. Ing. PETRA PRESPERÍNOVÁ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
generálny tajomník služobného úradu ústredného orgánu štátnej správy (ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie RADVAŇ; číslo LV: 4523; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR GARÁŽ; kat. územie RADVAŇ; číslo LV: 4523; podiel: 1/1
NEBYTOVÝ PRIESTOR GARÁŽ; kat. územie RADVAŇ; číslo LV: 4523; podiel: 1/1
POZEMOK - ORNÁ PÔDA; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA - RADVAŇ; číslo LV: 7363; podiel: 1/1
POZEMOK - ORNÁ PÔDA; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA - PODLAVICE; číslo LV: 1410; podiel: 104/3105
POZEMOK - ORNÁ PÔDA; kat. územie BANSKÁ BYSTRICA - PODLAVICE; číslo LV: 1419; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
MAJETKOVÉ PRÁVO SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM, podiel: 100%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->