Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC172125
ID oznámenia: 
16256
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PETER REMIÁŠ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. BRATISLAVA)
príjmy za rok 2019: 
18305 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie KOŠICKÁ NOVÁ VES; číslo LV: 1878; podiel: BSM
ORNÁ PÔDA; kat. územie KOŠICKÁ NOVÁ VES; číslo LV: 1878; podiel: BSM
RODINNÝ DOM; kat. územie KOŠICKÁ NOVÁ VES; číslo LV: 1878; podiel: BSM
GARÁŽ; kat. územie KOŠICKÁ NOVÁ VES; číslo LV: 1878; podiel: BSM
ZÁHRADA; kat. územie SENIAKOVCE; číslo LV: 97; podiel: BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
MOTOROVÉ VOZIDLO, továrenská značka: MERCEDES BENZ, rok výroby: 2006, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ ÚSPORY, podiel: BSM
ZARIADENIE DOMÁCNOSTI, podiel: BSM
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 22. 05. 2012
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->