Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC151866
ID oznámenia: 
15834
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PETER PETRUŠ, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (NEMOCNICA POPRAD, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
51707 € (z výkonu verejnej funkcie), 58919 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NEMOCNICA POPRAD, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: áno
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
GENERÁLNY RIADITEĽ
(NEMOCNICA POPRAD, A.S.)
požitky: ODMENA
POSLANEC
(MESTO BARDEJOV)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 3577; podiel: 3/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 5760; podiel: 4/120
ORNÁ PÔDA; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 5761; podiel: 11/60
ORNÁ PÔDA; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 5763; podiel: 12/64
ORNÁ PÔDA; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 7107; podiel: 1/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 7109; podiel: 2/32
ORNÁ PÔDA; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 8325; podiel: 26/140
ORNÁ PÔDA; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 8444; podiel: 1/1
ORNÁ PÔDA; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 11770; podiel: 28/240
ORNÁ PÔDA; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 11786; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 11787; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 11788; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 11790; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 13152; podiel: 5/8
ORNÁ PÔDA; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 13201; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 15940; podiel: 2/32
ORNÁ PÔDA; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 16239; podiel: 1/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 11789; podiel: 1/16
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 568; podiel: 48/96
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 3591; podiel: 6/96
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 4264; podiel: 1/1
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 511; podiel: 1/1
ZÁHRADY; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 511; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 511; podiel: 1/1
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 511; podiel: 1/1
OSTATNÉ PLOCHY; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 8691; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 511; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 4264; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 8444; podiel: 1/1
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 11789; podiel: 1/16
TRVALÉ TRÁVNE PORASTY; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 15875; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie BARDEJOV; číslo LV: 16180; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: TOYOTA, rok výroby: 2006, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->