Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P202500
ID oznámenia: 
16507
titul, meno, priezvisko: 
PETER PAŠKA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
34722 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(O RODINE, N.O.)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: CATERHAM, rok výroby: 2009, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
VLASTNÍCKY PODIEL V OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI, podiel: 80%
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
NÁJOMNÝ DOM, kat. územie GALANTA, rok zač. užívania: 2010, spôsob užívania: NÁJOM
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ AUTO, továrenská značka: OPEL, rok výroby: 2015
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->