Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203381
ID oznámenia: 
16383
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PETER MOZOLÁK
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SPP CNG S.R.O.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie ZOHOR; číslo LV: 2307; podiel: 1/1
BYT; kat. územie ZOHOR; číslo LV: 2307; podiel: 1/1
BYTOVÝ DOM; kat. územie ZOHOR; číslo LV: 2307; podiel: 185/1000
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ZOHOR; číslo LV: 2307; podiel: 185/1000
GARÁŽ; kat. územie ZOHOR; číslo LV: 2309; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ZOHOR; číslo LV: 5430; podiel: 17/1000
BYTOVÝ DOM; kat. územie ZOHOR; číslo LV: 2309; podiel: 17/1000
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ZOHOR; číslo LV: 5223; podiel: 1/1
GARÁŽ; kat. územie ZOHOR; číslo LV: 5223; podiel: 1/1
DOM; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 532; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 532; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 183; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 304; podiel: 5/36
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 304; podiel: 5/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 304; podiel: 5/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 738; podiel: 2/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 738; podiel: 2/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 738; podiel: 2/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 738; podiel: 2/36
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 995; podiel: 5/296
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 997; podiel: 5/144
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 998; podiel: 525/22680
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1029; podiel: 2/72
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1030; podiel: 5/144
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 304; podiel: 5/36
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 181; podiel: 7/216
ZÁHRADA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 182; podiel: 5/72
ZÁHRADA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 184; podiel: 2/36
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 2084; podiel: 7/720
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 2084; podiel: 7/720
LESNÝ POZENIOK; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 2113; podiel: 525/22680
ZÁHRADA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 2636; podiel: 5/36
ZÁHRADA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 2636; podiel: 5/36
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 2636; podiel: 5/36
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 2636; podiel: 5/36
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 2636; podiel: 5/36
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 2637; podiel: 5/36
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 2637; podiel: 5/36
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 2831; podiel: 261/2960
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
LESNÝ POZEMOK; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
ZÁHRADA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
ORNÁ PÔDA; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 1989; podiel: 5/36
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 532; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PRIEPASNÉ; číslo LV: 532; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: ŠKODA, rok výroby: 2012, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA BANKOVOM ÚČTE, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->