Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC204102
ID oznámenia: 
16081
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. PETER KUČERA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL CZ, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM; kat. územie VEĽKÝ BIEL; číslo LV: 1978; podiel: 1/1 BSM
ZÁHRADA; kat. územie VEĽKÝ BIEL; číslo LV: 2080; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie VEĽKÝ BIEL; číslo LV: 2080; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 7618; podiel: 5392/276176
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 7618; podiel: 5392/276176
BYT; kat. územie STUPAVA; číslo LV: 7618; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5514; podiel: 11863/314507
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 5514; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie DEVÍN; číslo LV: 3835; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 2376; podiel: 129/10000
BYT; kat. územie DÚBRAVKA; číslo LV: 2376; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2823; podiel: 5027/252729
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2823; podiel: 5027/252729
BYT; kat. územie KARLOVA VES; číslo LV: 2223; podiel: 1/1 BSM
BYT; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 2588; podiel: 1/1 BSM
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 2583; podiel: 19/1000
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 2583; podiel: 19/1000
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 2583; podiel: 19/1000
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 2583; podiel: 19/1000
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 3206; podiel: 3630/704533
ZASTAVANÁ PLOCHA; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 3206; podiel: 3630/704533
BYT; kat. územie PETRŽALKA; číslo LV: 3206; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1 BSM, dátum vzniku: 30. 03. 2018
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 1/1 BSM, dátum vzniku: 19. 09. 2019
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->