Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC203863
ID oznámenia: 
16125
titul, meno, priezvisko: 
Dr. Ing. PETER KUCER, MBA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (NASES)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REG.ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie STARÉ MESTO; číslo LV: 3002; podiel: 1/1
BYT A NEBYTOVYÝPRIESTOR; kat. územie RUŽINOV; číslo LV: 4692; podiel: 1/1
POZEMOK; kat. územie PRIVLAKA; číslo LV: 3113; podiel: 1/2
POZEMOK; kat. územie HAINBURG AN DERDONAU; číslo LV: 2808; podiel: 1/2
DOM; kat. územie KOŠICE ZÁPAD; číslo LV: 10276; podiel: 1/4
POZEMOK; kat. územie NIŽNÁ JABLONKA; číslo LV: 82,213,247,248, 252,481,250, 251,253,217,249; podiel: SPOLUVL. PODIEL
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2007, podiel: 1/1
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: AUDI, rok výroby: 2015, podiel: 1/1
VYBAVENIE BYTU, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA BANKOVOM ÚČTE, podiel: 1/1
AKCIE SPOLOČNOSTI, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
žiadny
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÉ VOZIDLO, továrenská značka: VOLVO, rok výroby: 2016
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->