Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC204035
ID oznámenia: 
15824
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PETER KOLÁR
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (VÝCHODOSLOVESNKÁ ENERGETIKA HOLDING A.S. KOŠICE)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
žiadna
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
KONATEĽ
(ENFORB S.R.O.)
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RADY
(TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO S.R.O.)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ORNÁ PÔDA; kat. územie MICHAJLOV; číslo LV: 188; podiel: 4/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie MICHAJLOV; číslo LV: 112; podiel: 24/1440
ORNÁ PÔDA; kat. územie MICHAJLOV; číslo LV: 237; podiel: 2/24
ORNÁ PÔDA; kat. územie MICHAJLOV; číslo LV: 236; podiel: 4/16
ORNÁ PÔDA; kat. územie MICHAJLOV; číslo LV: 234; podiel: 48/1440
BYT; kat. územie NOVÉ ŤAHANOVCE; číslo LV: 2362; podiel: 1/1
RODINNÝ DOM; kat. územie MICHAJLOV; číslo LV: 3; podiel: 1/3
RODINNÝ DOM; kat. územie MICHAJLOV; číslo LV: 136; podiel: 1/2
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 16. 04. 2014
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
BYT, kat. územie NOVÉ ŤAHANOVCE, rok zač. užívania: 1990, spôsob užívania: TRVALÉ BYDLISKO
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: SEAT, rok výroby: 2018
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->