Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
P203015
ID oznámenia: 
16917
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. PETER JANČOVIČ, PhD.
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
primátor mesta
príjmy za rok 2019: 
47333 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ČLEN DOZORNEJ RAOY
(TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.)
požitky: ŽIADNE
ČLEN SPRÁVNEJ RADY
(OBČIANSKE ZDRUŽENIE BAZÉN PIESŤANY)
požitky: ŽIADNE
ČLEN RADY ZMOS
(ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA)
požitky: ŽIADNE
PREDSEDA SEKCIE INOVÁCIÍ, R.R., C.R.
(ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA)
požitky: ŽIADNE
ČLEN RADY ZMO
(ZMO, REGIÓN JE JASLOVSKÉ BOHUNICE)
požitky: ŽIADNE
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
BYT; kat. územie PIEŠŤANY; číslo LV: 8854; podiel: 1/1
POZEMOK NA KTOROM JE POSTAVENÁ BYTOVKA; kat. územie PIEŠŤANY; číslo LV: 8854; podiel: 4964/317769
ORNÁ PÔDA; kat. územie RAKOVICE; číslo LV: 760; podiel: 1/2
LESNÉ POZEMKY; kat. územie RAKOVICE; číslo LV: 453; podiel: 1/4
ORNÁ PÔDA; kat. územie VESELÉ; číslo LV: 267; podiel: 1/1
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
nevlastním
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA NA BYT, podiel: 1/1, dátum vzniku: 21. 11. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->