Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC182255
ID oznámenia: 
16436
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. PETER HELEXA
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ POŠTA, A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (POŠTOVÁ POISŤOVŇA, A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (SPP, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
43595 € (z výkonu verejnej funkcie), 125924 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
SLOVENSKÁ POŠTA
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
(NADÁCIA SLOVENSKEJ POŠTY)
požitky: NEPOBERÁM
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
RODINNÝ DOM, 4X ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie MARIANKA; číslo LV: 1649; podiel: 1/1 BSM
3X ORNÁ PÔDA, 2X OSTATNÁ PLOCHA, OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie MARIANKA; číslo LV: 1649; podiel: 1/1 BSM
2X OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie MARIANKA; číslo LV: 2465; podiel: 1/3 BSM
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie MARIANKA; číslo LV: 1647; podiel: 25/200 BSM
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: HYUNDAI, rok výroby: 2013, podiel: BSM
MOTOCYKEL, továrenská značka: ADAMOTO, rok výroby: 2014, podiel: BSM
MOTOCYKEL, továrenská značka: PIAGGIO, rok výroby: 2019, podiel: BSM
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
HOTOVOSŤ A VKLADY NA BANKOVÝCH ÚČTOCH, podiel: BSM
PODIELOVÉ FONDY, podiel: BSM
DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ POISTENIE, podiel: 100%
2. PILIER DÔCHODKOVÉHO POISTENIA, podiel: 100%
existencia záväzku: 
SPOTREBNÝ ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 25. 04. 2017
STAVEBNÝ ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 27. 06. 2018
STAVEBNÝ ÚVER, podiel: BSM, dátum vzniku: 13. 07. 2017
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->