Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
B192310
ID oznámenia: 
18180
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. PETER FITZ
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
príjmy za rok 2019: 
4862 € (z výkonu verejnej funkcie), 45283 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
STAROSTA
(OBEC ŠENKVICE)
požitky: PLAT
POSLANEC
(BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZÁHRADA; kat. územie VELKÉ ŠENKVICE; číslo LV: 2954; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA; kat. územie VELKÉ ŠENKVICE; číslo LV: 2954; podiel: 100%
ZÁHRADA; kat. územie VELKÉ ŠENKVICE; číslo LV: 2954; podiel: 100%
ZÁHRADA 2X; kat. územie VELKÉ ŠENKVICE; číslo LV: 618; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA - RODINNÝ DOM; kat. územie VELKÉ ŠENKVICE; číslo LV: 2984; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA; kat. územie VELKÉ ŠENKVICE; číslo LV: 2984; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA 3X; kat. územie VELKÉ ŠENKVICE; číslo LV: 3137; podiel: 100%
ZASTAVANÁ PLOCHA NEBYTOVÁ PLOCHA; kat. územie VELKÉ ŠENKVICE; číslo LV: 3137; podiel: 100%
RODINNÝ DOM; kat. územie VELKÉ ŠENKVICE; číslo LV: 3137; podiel: 100%
ORNÁ PÔDA 2X; kat. územie VELKÉ ŠENKVICE; číslo LV: 390; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie VELKÉ ŠENKVICE; číslo LV: 2701; podiel: 50%
ORNÁ PÔDA; kat. územie MALÉ ŠENKVICE; číslo LV: 649; podiel: 100%
VINICA; kat. územie MALÉ ŠENKVICE; číslo LV: 649; podiel: 100%
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA - 2X; kat. územie VELKÉ ŠENKVICE; číslo LV: 1098; podiel: 100%
INÁ BUDOVA; kat. územie VELKÉ ŠENKVICE; číslo LV: 1098; podiel: 100%
BUDOVA OBCHODU A SLUŽIEB; kat. územie VELKÉ ŠENKVICE; číslo LV: 1098; podiel: 100%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
ZBRANE LOVECKÉ, podiel: 100%
HOTOVOSŤ NA ÚČTOCH, podiel: 100%
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIEL V S.R.O., podiel: 50%
PODIEL V S.R.O., podiel: 100%
PODIEL V S.R.O., podiel: 50%
HOTOVOSŤ NA ÚČTOCH, podiel: 100%
existencia záväzku: 
ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 26. 02. 2003
SPOTREBITEĽSKÝ ÚVER, podiel: 1/1, dátum vzniku: 06. 04. 2016
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
AUTO, továrenská značka: AUDI , rok výroby: 2008
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->