Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC202696
ID oznámenia: 
15643
titul, meno, priezvisko: 
Ing. PETER FEJFAR
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
k 30. aprílu
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (CARGO WAGON,A.S.)
člen kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby (ZSSK CARGO INTERMODAL, A.S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ CARGO SLOVAKIA, A.S.
Dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce: nie
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie BERNOLÁKOVO; číslo LV: 4754; podiel: 50%
RODINNÝ DOM; kat. územie BERNOLÁKOVO; číslo LV: 4754; podiel: 50%
OSTATNÁ PLOCHA; kat. územie BERNOLÁKOVO; číslo LV: 4754; podiel: 50%
BYT V BYTOVOM DOME; kat. územie BRATISLAVA TRNÁVKA; číslo LV: 4426; podiel: 100%
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIA; kat. územie BRATISLAVA TRNÁVKA; číslo LV: 4439; podiel: 10%
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
nevlastním
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
PODIELOVÉ FONDY, podiel: 100%
DLHOPISY, podiel: 100%
VKLADY V BANKÁCH, podiel: 100%
existencia záväzku: 
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 20. 11. 2015
HYPOTEKÁRNY ÚVER, podiel: 100%, dátum vzniku: 14. 09. 2007
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->