Oznámenie verejného funkcionára Vytlačiť stránku / Print page

Vyberte si rok, pre ktorý chcete vidieť oznámenie funkcionára: | späť na zoznam funkcionárov
Interné číslo: 
ZC204076
ID oznámenia: 
15817
titul, meno, priezvisko: 
Mgr. PETER EGRY
oznámenie za rok: 
2019
oznámenie bolo podané: 
pri ujatí sa funkcie
vykonávaná verejná funkcia: 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a člen riadiaceho orgánu právnickej osoby (SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ,A. S.)
príjmy za rok 2019: 
0 € (z výkonu verejnej funkcie), 0 € (iné)
nezlučiteľná funkcia ku dňu ustanovenia do verejnej funkcie: 
ADVOKÁT
(Mgr. PETER EGRY,ADVOKÁT)
KONKURZNÝ A REŠTRUKTURALIZAČNÝ SPRÁVCA
(Mgr. PETER EGRY, SPRÁVCA)
KONATEĽ
(KB PROPERTY S.R.O.)
KONATEĽ
(FORBS, S.R.O.)
spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ú. z. č. 357/2004 Z. z.: 
áno
vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom vzťahu (čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 5 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
nevykonávam
počas výkonu verejnej funkcie mám tieto funkcie (čl. 5 ods. 4 a čl. 7 ods. 1 písm. c) ú. z. č. 357/2004 Z. z.): 
NÁMESTNÍK GR
(SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ,A. S.)
požitky: ODMENA
vlastníctvo nehnuteľnej veci: 
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE,ZÁHRADA, DOM; kat. územie SAMPOR; číslo LV: 137; podiel: 1/2
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie SAMPOR; číslo LV: 329; podiel: 1/32
ZÁHRADA; kat. územie SAMPOR; číslo LV: 335; podiel: 1/8
ZÁHRADA; kat. územie SAMPOR; číslo LV: 342; podiel: 1/32
ZÁHRADA; kat. územie SAMPOR; číslo LV: 343; podiel: 1/32
ZÁHRADY; kat. územie SAMPOR; číslo LV: 346; podiel: 1/32
ORNÁ PÔDA; kat. územie SAMPOR; číslo LV: 353; podiel: 90/432
ZÁHRADA; kat. územie SAMPOR; číslo LV: 355; podiel: 28/96
ORNÁ PÔDA; kat. územie SAMPOR; číslo LV: 366; podiel: 3/16
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SAMPOR; číslo LV: 382; podiel: 1/2
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie SAMPOR; číslo LV: 386; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST,LESNÝ POZEMOK; kat. územie VEĽKÁ LÚKA; číslo LV: 392; podiel: 1120/255360
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÁ LÚKA; číslo LV: 394; podiel: 1520/255360
TRVALÝ TRÁVNY PORAST,ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÁ LÚKA; číslo LV: 416; podiel: 1120255360 %
TRVALÝ TRÁVNY PORAST,ORNÁ PÔDA; kat. územie VEĽKÁ LÚKA; číslo LV: 423; podiel: 2/21
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie KREMNICKÉ BANE; číslo LV: 436; podiel: 1/1
TRVALÝ TRÁVNY PORAST; kat. územie VEĽKÁ LÚKA; číslo LV: 489; podiel: 1520/255360
TRVALÝ TRÁVNY PORAST,ORNÁ PÔDA; kat. územie BUDČA; číslo LV: 1422; podiel: 1/3
OST. PLOCHA,ZAST. PLOCHA A NÁDVORIE,ROZOSTAVANÝ RODINNÝ DOM; kat. územie KOVÁČOVÁ; číslo LV: 1426; podiel: 1/1
BYT; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 5024; podiel: 1/1
ZASTAVANÁ PLOCHA A NÁDVORIE; kat. územie ZVOLEN; číslo LV: 8153; podiel: 7235/218506
vlastníctvo hnuteľnej veci: 
OSOBNÝ AUTOMOBIL, továrenská značka: BMW, rok výroby: 2010, podiel: 1/1
vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty: 
FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA ÚČTOCH, podiel: 1/1
existencia záväzku: 
HYPOTÉKA, podiel: 1/1, dátum vzniku: 15. 06. 2020
užívanie nehnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej alebo inej právnickej osoby: 
neužívam
prijaté dary alebo iné výhody: 
žiadne

Deň v parlamente

<- ->